Login

Register

Login

Register

תנאים כלליים לקונים באתר

 

אתר השיווק    www.lacitadelledediamant.com )להלן : “האתר”( הינו שירות המוצע על ידי יקב טיטורה בע”מ ח.פ. 515285682 להלן : “החברה”( למכירת יינות המיוצרים על ידי החברה דרך האינטרנט.
תנאי מכירה כלליים אלו חלים על כל הזמנה אלקטרונית או טלפונית שתבוצע על ידי כל אדם ו/או חברה, כצרכנים דרך אתר האינטרנט שלה בכתובת הבאה: או באמצעות האפליקציה עבור טלפונים חכמים או טבלאטים, ככל וקיימת   (להלן : “הקונה” או “הלקוח”)
תנאים אלו עשויים להשתנות בכל עת והאתר רשאי לשנות ו/או להפסיק כל תכונה ו/או מאפיין של האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה וללא חובת הודעה או הנמקה. על הקונה מוטלת האחריות להתעדכן על כל שינוי ושינוי ככל וישנם. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור. תנאי השימוש התקפים יהיו התנאים
המפורסמים באתר בעת אישור ההזמנה.
השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי )להלן: “אזור השירות”(. יובהר כי על אף האמור לעיל לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות
ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
על הלקוחות לעיין בתנאי השימוש אלה ולהסכים אתם לפני כל הזמנה. בעצם השימוש באתר, הקונה מצהיר ומאשר כי הוא קרא ועיין היטב בתנאים אלה ובכל התנאים שיפורסמו באתר, ומקבל אותם על עצמו, ומוותר על כל טענה כלפי האתר ו/או החברה ו/או מי
מטעמם. מובהר כי תהליך רכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים כאן. כל הזמנה אצל האתר מהווה קבלה מלאה וללא סייג של תנאי מכירה כלליים שהיו בתוקף
ביום ההזמנה. אישור ההזמנה מהווה הסכמה מצד הקונה לתנאי שימוש אלה.
תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר וביחיד מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים באופן שווה לשני המינים וליחיד ו/או רבים לפי העניין.
כללי
תנאי שימוש
הקונה מצהיר ומאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ומעל גיל 18 שנים. מובהר כי קטין מתחת לגיל 18 שנים לא יהא רשאי להתשמש באתר.
השימוש באתר מותנה בהשלמת תהליך רישום ופתיחת חשבון באתר בהתאם להנחיות האתר ודרישותיו. במהלך הרישום יתבקש הקונה לספק לאתר מידע שיכלול, בין היתר, את שמו המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. הקונה אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לאתר באופן מיידי על כל שימוש שאינו
מורשה בסיסמה שלו ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
הקונה מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיו, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הקונה מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.
הקונה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או פרופיל האישי שלו באתר בכל הקשור בו.
הקונה לא ישתמש באתר בכל דרך שהיא אשר אסורה על פי חוק.
הקונה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או מפר
בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם.
הקונה מסכים בזאת שחלק מפרטים האישיים שלו ימסרו לאתרים השותפים ו/או נותני שירותים ו/או כל צד ג’ אחר לרבות כתובת מגורים, מספר טלפון להתקשרות, דוא”ל אשר המשתמש נרשם אתו, שם מלא וכל פרט אחר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לקונה על ידי האתר, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ללא הודעה מוקדמת וללא הנמקה.
החברה תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו’.
מוצרים ומחירים
התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא
נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחירים בכל עת.
התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בכל דרך אחרת אשר תורה החברה מעת לעת.
אספקה ומשלוח
אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים ומדיניות משלוחים שיפורסמו באתר מעת לעת.
החברה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. החברה תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בעת הכנת המשלוח. אם בשל נסיבות כלשהן אזל המוצר מהמלאי ולא ניתן יהיה לספק את המוצר, תימסר על כך הודעה ללקוח.
במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים.
אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם לחברה בגין האספקה.
החברה רשאית, מעת לעת, לקבוע תנאים והגבלות בכל הנוגע לאספקה ומשלוח של המוצרים.
החזרת מוצרים
על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו.
יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי על פי החוק לא ניתן להחזיר ו/או לבטל רכישה של מוצרי מזון, משקאות לרבות יינות, וטובין פסידים.
אחריות
הקונה יודע ומבין שכל השימוש הנעשה באתר וכן כל שימוש הנעשה במוצרים הנרכשים מאת החברה, הוא על אחריותו ו/או סיכונו של הקונה ו/או מטעמו בלבד. האתר ומפעיליו, מנהליו, עובדיו ושותפיו אינם מתחייבים ואינם מצהירים כי פעילות האתר תהיינה תקינה ו/או זמינה ו/או סדירה בכל עת. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם בכשל פעילות של האתר היא על אחריות הלקוח בלבד.
אין האתר ומפעיליו, מנהליו, עובדיו ושותפיו אחראים ו/או ערבים להתנהגות בלתי תקינה ו/או פלילית ו/או פוגעת של צד שלישי שממנו נרכשים המוצרים ו/או שירותים דרך האתר.
האתר אינו אחראי על אספקת פרטים שגויים ע”י משתמש בעת הרכישה. כל נזק ו/או עוול נפשי או מוסרי הנגרמים מאספקה של פרטים שגויים הם על אחריות הבלעדית של המשתמש ו/או גוף ו/או מייצג אשר מבצע פעולה מטעמו.
ידוע לקונה כי צריכת אלכוהול מזיק ומסוכן לבריאות, וכי שימוש במוצרי אלכוהול לרבות יינות הינו על אחריותו וסיכונו הבלעדית של הקונה.
החברה ו/או מי מטעמה פטורה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר ו/או כתוצאה מתקלה בתקשורת )אינטרנט או טלפון או פקסימיליה( שתנבע ממעשה ו/או
ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר,
וזאת בכפוף לנקיטת כל צעדי האבטחה ע”י האתר.
החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק ­ מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’. כמו כן, החנות
לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של החברה.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
קנין רוחני
הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה של המוצרים הנמכרים באתר לרבות שמותיהם וכן זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר )”תכולת האתר”(, הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה.
החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות קניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.
סמכות משפטית
תנאים כלליים אלה הם כפופים לחוק הישראלי בלבד. כל מחלוקת בנוגע לפרשנותם ו/או לביצועם הן בסמכות בתי המשפט בישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.
161\3\19